Chiklaba Thabal Lyrics

Vocal : Tanu
Lyrics : Amorson Waikhom
Music : Raju Mutum

Chiklaba Thabal Lyrics

(Ngashigi fajaraba thajase
Khanghoudana karigi yengluri) 2x

Khongliba kokilgi makholsina
Karigi eibu tattana kouthokpiri
Chiklaba thabal gi mangalda leptare nga sidi
Koujeng harou makholsina
Nangbu henna Ningshing halli ngasidi

Kanglei Music

Karigi sinthari eigi mitlu pirang
Ngasigi thabalse uraga
Thamoi ngsu karigi hikna hikna kapli
Makhol thokta

(Karigi nahouna ningsinghalliba houkhraba wari kaya) 2x

Nanggbu uraga karigi eina kapli
Khongliba kokilgi makhol sina
Karigi eibu tattana kouthokpiri

Kanglei Music

(Lotkharo thaja nanggsu
Leichil nangsu khumjinkhro) 2x

Thaja mabu

(Loikhrasanu ahingse thaja nangal udana) 2x

Houkharasanu pumnamk mabu ningsingdanaba
Khongliba kokil gi makhol sina
Karigi eibu tattana kouthokpiri

Leave a Reply