Eise Leisha Pharabani Lyrics | Manteshori | J.B & Riya Yanglem

Introducing : Riya Yanglem
Cast : J. b & Nicky Thoudam
Singer : Manteshori Ningthoujam
Lyrics & Music : Arun Piano

Eise Leisha Pharabani Lyrics

(Emangda lennanu eibu wahannu
hainingbado hairo chingnaba leitana) 2x

(Eise leisha pharabani
Nungshi mashak khanglabani) 2x

Kanglei Music

(Thamoido piro nanggi eigisu loujaro
Nungshiba piro nangi eigisu loujaro) 2x

(Thamoi pandabadi oiramganu
Nungshibase khangbidana chatkhiganu) 2x

Kanglei Music

(Namit yamganu ngaosinnaganu
Nangna eigi eina nangi thamoi sengnashi) 2x

(Eibu thadokpiganu punshi chuppa
Nanaktada lengdana leihanbiyu) 2x

(Emangda lennanu eibu wahannu
hainingbado hairo chingnaba leitana) 2x

(Eise leisha pharabani nungshi mashak khanglabani) 2x

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda