Marouleibi Lyrics | Helbin feat B Maisnam | Silvi Thongam, Sanju Sanglakpam

Singer : B Maisnam
Introducing : Silvi Thongam & Sanju Sanglakpam
Music : B Maisnam
Lyrics : Romeo Takhellambam

Engao ngaojaba echam chamjaba eigee punshini

Nungshigi ethil marouleibi maithongduna (2x)

Marouleibi maithongduna
Marouleibi mityengduna
Kochi thangba waheiduna
Mikup khuding wahalliba

Humduna pukhare ngasidi
Nanggi nungshigi maikei khudingda (2x)

Khamjinba ngamdare thamoise
Nungshi echelna kankhibana (2x)

Marouleibi maithongduna
Marouleibi mityengduna
Kochi thangba waheiduna
Mikup khuding wahalliba

Chikla ahinggi thajase
Marol thoklakle ephamdadi
Tattana liri tamli napaosu
Ephamda mikup khudinggi (2x)

Punshigi ahongba haibasisu
Taibangi khusemni khallage
Eingonda phangliba awabasisu
Nanggi khudolni khallage
Nanggi asengba saktamdo
Leplaro eigee mitmangda
Tangjarui naphamda namigum
Punshigi khongloi oiduna

Marouleibi maithongduna
Marouleibi mityengduna
Kochi thangba waheiduna
Mikup khuding wahalliba

Asengba saktamdubu ngaijari
Phongdoktana thamjari mapoksimagi
Lapna chatkhrabasu enaktagi
Eibu lousinbiyu nungshibiyu mapoksimagi
Lamdam tamna leikhrabi
Eigee thamoi huribi
Mapham keida lotliba
Mapham keida leiriba
Eina nangbu thiriba
Marouleiba mityengduna
Ngouhanbire pangthahale eigee thamoise
Eigee thamoisibu wahalano
Nangi marou leibi maithongduna chakhalano
Hey to try to get it on
To try to pull me down
Eisu khangi nangi marou leiba mityeng
Let’s put it on together
We’ll still last long forever
We’re meant to be together
Eisu khangi nangna eibu nungshijei
Eisu khangi nangna eibu pamujei
Marouleiba natouduna chakhale
Nanggi marouleiba mityengduna ngaohale

Marouleibi maithongduna
Marouleibi mityengduna
Kochi thangba waheiduna
Mikup khuding wahalliba

Humduna pukhare ngasidi
Nanggi nungshigi maikei khudingda (2x)

Khamjinba ngamdare thamoise
Nungshi echelna kankhibana (2x)

Marouleibi maithongduna
Marouleibi mityengduna
Kochi thangba waheiduna
Mikup khuding wahalliba

Share to the World

Kari Haininge Eshei Asigi Maramda